Siirry sisältöön
hero-rahoitus

Tietosuojaseloste

Aito Viemäripalvelut Oy

 

 

Aito Viemäripalvelut Oy:n yhteystietorekisterin tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Aito Viemäripalvelut Oy:n asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä. Päivitetty 12.2.2024.

1. Rekisterinpitäjä 
Aito Viemäripalvelut Oy (3212320-8)
Kutojantie 6-8, 02630 Espoo
010 200 9530, info@aitoviemaripalvelut.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 
Lauri Junnila, toimitusjohtaja 
Kutojantie 6-8, 02630 Espoo 
045 7876 8615, lauri@aitoviemaripalvelut.fi

3. Rekisterin nimi 
Aito Viemäripalvelut Oy:n yhteystietorekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
Rekisterissä olevien käyttötarkoitusten mukaisten henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, sopimusten täytäntöön panemiseen, lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen ja/tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset 
Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:

 • asiakassuhteen hoito ja asiakasyhteydenpito
 • rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden myynti, markkinointi ja viestintä
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen.
6. Käsiteltävät henkilötiedot 
Rekisterissä voidaan säilyttää ja käsitellä seuraavia henkilötietoja:
 • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi
 • rekisteröidyn yhteystiedot, kuten postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • rekisteröidyn omistuksessa tai hallinnassa olevan tai asuinpaikkana toimivan
 • rakennuksen tiedot, kuten osoite ja rakennusvuosi sekä rakennuksen lämmitystä, putkistoa ja sähköjärjestelmiä koskevat tiedot
 • edellä mainitun rakennuksen rakentamiseen, korjaamiseen tai uudistamiseen liittyvät tiedot
 • rekisteröidyn sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • rekisteröidyn tilaus- ja ostotapahtumatiedot sekä maksutapa-, laskutus-, maksukäyttäytymis- ja perintätiedot
 • kluttajarahoitussopimuksen hakemiseen tarvittavat tiedot, kuten henkilötunnus, sukupuoli, syntymäaika, kieli, arvo, ammatti ja muut tiedot koskien rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa
 • rekisteröidylle tehtyä kotimyyntiä ja kotimyyntisopimuksen mahdollista peruuttamista koskevat tiedot
 • rekisteröidyn kanssa käyty viestintä, kuten reklamaatiot, palautteet, sähköpostit, puhelutallenteet ja muu yhteydenpito
 • rekisteröidylle toimitettujen tuotteiden ja palveluiden takuuseen ja kotitalousvähennykseen liittyvät tiedot
 • rekisteröidylle tehtävään suoramarkkinointiin liittyvät luvat ja -kiellot Yllä listatut tiedot muodostavat rekisterin maksimilaajuuden.

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden kerätä ja/tai säilyttää kustakin rekisteriin kuuluvasta henkilöstä kaikki tai vain osan yllä listatuista tiedoista rekisterissään.

7. Mistä henkilötiedot saadaan

Tietoja rekisteröidyistä kerätään:

 • rekisteröidyltä itseltään (esimerkiksi rekisterinpitäjän verkkosivustolla, rekisterinpitäjän niitä pyytäessä tai muissa yhteyksissä)
 • rekisterinpitäjän muista henkilörekistereistä, rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä tietoja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

8. Käyttäjänseuranta ja analytiikka

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa joka teknisesti eroaa keksipohjaisesta seurannasta, mutta johon pätee samat lainalaisuudet kuin evästeisiin.

Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista https://leadoo.com/privacy-policy-processor/.

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käsittelevät myös rekisterinpitäjän (esimerkiksi mainontaan ja markkinointiin, rahoitukseen tai tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen liittyvät) yhteistyökumppanit niiltä osin, kuin yhteistyökumppanit tarvitsevat tietoja palvelunsa toteuttamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näiden lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille. Tällöin rekisterinpitäjä kuitenkin vastaa siitä, että EU:n yhteistyökumppani, jolle tietoja EU:n ulkopuolelle siirretään, on sitoutunut noudattamaan yleisesti hyväksyttyjä toimintamalleja (esimerkiksi EU-U.S Privacy Shield Framework), jotka varmistavat henkilötietojen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen tallentamisen ja käsittelyn.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Yhteystietorekisterissä olevan henkilön henkilötietoja käsitellään niin kauan, kun peruste henkilötietojen käsittelylle on voimassa. Mikäli perustetta henkilötietojen käsittelylle ei enää ole, rekisterinpitäjä poistaa henkilötiedot rekisteristään mahdollisimman pian, ellei tietojen säilyttämiseen ole muuta perustetta.

12. Rekisteröidyn oikeuksista

Rekisteröidyllä on

 • oikeus päästä omiin tietoihinsa (tarkastusoikeus) 
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus tietojen poistamiseen
 • oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä
 • oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Vastustusoikeus: Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa, niitä ei enää käsitellä tähän tarkoitukseen.

13. Rekisterin suojaus

Tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin ja tietokantoihin, joihin muilla kuin rekisterinpitäjän valtuuttamilla tahoilla ei ole pääsyä. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisterin sisältävät järjestelmät on suojattu palomuurilla sekä muilla asiaankuuluvilla tekniikoilla.

14. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

15. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä rekisterinpitäjään kohdassa 2 mainittuja yhteystietoja käyttäen.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskeen.

Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.

Henkilötietoihin kohdistuvat tarkastuspyynnöt osoitteeseen info@aitoviemaripalvelut.fi.